• Pozývame Vás na 

  ONLINE deň otvorených dverí aktualitapre 8-ročnú aj 4-ročnú formu štúdia,
   
  ktorý sa uskutoční v pondelok

  13. decembra 2021 od 16.30.
   

  Zaregistrovať sa môžete tu (odkaz na formulár)
  Viac informácií nájdete TU.


    
    
   
   
 • Milí absolventi a priatelia GTA!
  Určite poznáte príbeh O troch grošoch. Múdry cestár žije z troch drobných mincí. Jednu dáva synovi, z jednej žije a tretiu dáva tomu, kto ho vychoval.
  Aj naša škola potrebuje Vašu drobnú mincu. A ako každá minca aj táto má dve strany - poďakovanie za odovzdané vedomosti a zároveň podpora kvalitnejšieho vzdelávania s hodnotami. Naši študenti nie sú len bankou na vedomosti, sú to ľudia, ktorí sa rozvíjajú celostne.
  Vaša drobná minca má hodnotu 1 eura. Nastavte si na svojom účte trvalý príkaz na 1 euro mesačne. Z Vášho jedného eura dokážeme vytvoriť lepšie podmienky na výchovno-vzdelávaciu činnosť, podporiť sociálne slabších študentov, posilniť učebné programy pre nadaných študentov, zabezpečiť lepšiu techniku pre školu a iné.
  Ďakujeme, že ste stále súčasťou našej školy a pomáhate nám budovať ďalšiu vzdelanú generáciu.
  Viac informácií nájdete TU.
Vytlačiť

Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice

Napísal: Ing. Miron Kuzma on 29. september 2014.

V zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o knižniciach") a v súlade so zriaďovacou listinou č. 29/1991 zo dňa 07.06.1991 vydávam tento knižničný a výpožičný poriadok knižnice Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.

Časť I
Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Školská knižnica (ďalej len „knižnica") je súčasťou Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 v Košiciach (ďalej len „škola"). Knižnica je povinná v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona o knižniciach vypracovať a sprístupniť knižničný a výpožičný poriadok a v súlade s ním poskytovať knižnično-informačné služby.
 2. Knižničný a výpožičný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.

Časť II
Knižničný poriadok

Článok 1
Poslanie a úlohy knižnice

 1. Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov školy a verejnosť (ďalej len „používatelia").
 2. Knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje:
  1. slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov,
  2. uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,
  3. celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
 3. Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh
  1. utvára knižničný fond, ktorý sa využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,
  2. prostredníctvom knižnično-informačného systému vykonáva katalogizáciu a revíziu fondu, registráciu používateľov a výpožičiek,
  3. realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice,
  4. spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciamiv regióne,
  5. zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

Článok 2
Knižničný fond

 1. Knižnica buduje univerzálny fond knižničných dokumentov v tlačenej i netlačenej forme, ktorý odborne spracováva, ochraňuje a sprístupňuje svojim používateľom.
 2. Knižničný fond je majetkom školy. Každý používateľ je povinný chrániť ho a nesmie ho poškodzovať.

Článok 3
Knižnično-informačné služby

 1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkový právny vzťah.
 2. Knižnica poskytuje používateľom knižnično-informačné služby:
  1. základné služby
   • výpožičky knižničných dokumentov v knižnici,
   • výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice,
   • predlžovanie výpožičiek,
   • ústne faktografické a bibliografické informácie,
   • konzultačná služba,
  2. špeciálne služby
   • prístup na internet,
   • propagačná služba.
 3. Základné služby sú poskytované bezplatne.
 4. Špeciálne služby poskytuje knižnica za poplatky podľa cenníka. Cenník služieb a sankčných poplatkov je uvedený v prílohe knižničného a výpožičného poriadku.

Článok 4
Používateľ knižnično-informačných služieb

 1. Fyzická osoba sa stáva používateľom knižnice po vyplnení Prihlášky za používateľa školskej knižnice pri GTA a registrácii v elektronickom knižnično-informačnom systéme.
 2. Podpisom vyplnenej prihlášky sa používateľ zaväzuje plniť ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku a riadiť sa pokynmi školského knihovníka.
 3. Používateľ je povinný chrániť majetok knižnice, zachovávať poriadok, čistotu a ticho v priestoroch knižnice.
 4. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať platný zákon o autorských právach v Slovenskej republike.
 5. Používateľ môže využívať verejne prístupné počítače na rešeršovanie v internom online katalógu a v externých databázach.
 6. Ak používateľ nedodržiava ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku a ostatné nariadenia knižnice, môže byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva využívať knižnično- informačné služby knižnice. To ho nezbavuje povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 7. Používateľovi, ktorý je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných prostriedkov alebo jedov a používateľovi, ktorý budí verejné pohoršenie svojím zovňajškom alebo správaním, môže školský knihovník odmietnuť vstup do priestorov knižnice.
 8. Používateľ má právo podávať ústne a písomné pripomienky, návrhy a sťažnosti na prácu v knižnici.
 9. V rámci knižnice sú vytvorené tieto základné kategórie používateľov:
  1. pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy,
  2. žiaci školy,
  3. verejnosť.

Článok 5
Registrácia používateľa knižnice

 1. Používateľom sa záujemca stáva po predložení občianskeho preukazu a podpísaní prihlášky. Na základe tohto záväzku ho knižnica zaregistruje, vytvorí internetový účet s prihlasovacími údajmi. U žiakov do 15 rokov prihlášku podpisuje jeho zákonný zástupca.
 2. Registrácia čitateľa sa vykonáva pri prvej návšteve knižnice na obdobie jedného roka, s možnosťou obnovenia po uplynutí tejto lehoty.
 3. Používateľ je povinný poskytnúť knižnici potrebné osobné údaje, svojím podpisom vyjadruje súhlas s ich použitím. Knižnica zabezpečí ich ochranu v súlade s platnou legislatívou.
 4. Zmenu mena, bydliska, e-mailovej adresy alebo telefónu je používateľ povinný oznámiť knižnici. V opačnom prípade hradí všetky výdavky, ktoré vzniknú zisťovaním týchto skutočností.
 5. Knižnica vyradí používateľa kategórie B a C z evidencie používateľov, ak jeho registrácia nebola obnovená po dobu 2 rokov a pokiaľ používateľ nemá vypožičaný žiadny knižničný dokument.
 6. Knižnica vyradí používateľa kategórie A z evidencie používateľov, ak sa skončí jeho pracovný pomer na škole a pokiaľ používateľ nemá vypožičaný žiadny knižničný dokument.

Článok 6
Ochrana osobných údajov používateľa

 1. Knižnica je prevádzkovateľom knižničného systému podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"). Osobným údajom je podľa § 4 zákona údaj, týkajúci sa konkrétnej osoby, ktorej identitu možno zistiť z osobných údajov priamo alebo nepriamo. V podmienkach knižnice sú to predovšetkým adresné a identifikačné údaje používateľa alebo údaje o jeho výpožičkách alebo iných transakciách. Osobné údaje sú spracovávané knihovníkom v manuálnom a automatizovanom spôsobe.
 2. Účel spracovania osobných údajov používateľa:
  1. poskytovanie knižnično-informačných služieb používateľom,
  2. vedenie presnej evidencie o všetkých transakciách realizovaných vo vzťahu k používateľovi,
  3. ochrana majetku knižnice, najmä knižničného fondu určeného k absenčnému zapožičiavaniu mimo priestorov knižnice,
  4. naplnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o knižniciach, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov.
 3. Knižnica spracováva nasledovné osobné údaje používateľa:
  1. základné identifikačné údaje používateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, číslo osobného dokladu, ktorým bola overená totožnosť používateľa a správnosť identifikačných údajov,
  2. ďalšie kontaktné údaje používateľa: akademický titul, prechodná alebo kontaktná adresa, e-mail, telefón,
  3. služobné údaje: poznámky, údaje o poslaných upomienkach, priestupkoch a zákazoch používateľa, ktoré ovplyvňujú podmienky predĺženia alebo zrušenia preukazu používateľa.
 4. Spôsob spracovania a uloženia osobných údajov používateľa:
  1. na originálnych tlačivách: prihláška za používateľa,
  2. v počítačovej databáze: databáza používateľov knižnice budovaná knižničným systémom obsahuje všetky identifikačné údaje používateľa z prihlášky, vrátane služobných údajov a informácií o výpožičkách používateľa.
 5. Školský knihovník je povinný
  1. spracovávať osobné údaje výhradne v rámci svojej pracovnej náplne a úloh, ktoré stanovil riaditeľ školy,
  2. dbať na správnosť spracovávaných osobných údajov a overovať ich podľa dokladov na to určených,
  3. vystríhať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo viesť k neoprávnenému prístupu tretej osoby k osobným údajom používateľov knižnice,
  4. bezprostredne hlásiť riaditeľovi školy každú sťažnosť, ktorú používateľ podá ústne alebo písomne v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov,
  5. zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach aj po skončení pracovného pomeru v škole.
 6. Ak používateľ požiada o ukončenie spracovania svojich osobných údajov alebo registrácia používateľa nebola obnovená po dobu 2 rokov alebo ukončí pracovný pomer na škole alebo prestane byť žiakom školy a nemá žiadny záväzok voči knižnici, knižnica považuje zmluvný vzťah za ukončený a osobné údaje zlikviduje skartáciou originálnych tlačív, t.j. prihlášky za používateľa v súlade s interným predpisom o skartácii materiálov školy a vymazaním záznamu o používateľovi v knižničnom systéme knižnice.
 7. Ak používateľ zistí, že došlo k porušeniu povinností zo strany knižnice, má právo žiadať o okamžitú nápravu.

Článok 7
Poriadok študovne

 1. Priestory študovne sú určené na prezenčné štúdium
  1. dokumentov umiestnených v príručnom fonde študovne,
  2. vlastných dokumentov.
 2. Na vyhľadávanie titulov v knižničnej databáze sú k dispozícii dva počítače v študovni knižnice, okrem centrálneho evidenčného počítača, ktorý je prístupný len zamestnancovi knižnice.
 3. Pri vstupe do priestorov študovne sú používatelia povinní zachovávať ticho, brať ohľad na ostatných používateľov a riadiť sa pokynmi školského knihovníka.
 4. Pri odchode zo študovne sú používatelia povinní vrátiť všetky požičané použité dokumenty školskému knihovníkovi;
 5. Je neprípustné
  1. prenášať knihy, periodiká a ostatné dokumenty zo študovne do iných priestorov školy bez vedomia knihovníka,
  2. fajčiť, spať, konzumovať nápoje a potraviny v priestoroch študovne.
 6. Vo výnimočných prípadoch, na čas pracovného pokoja a sviatkov, môže školský knihovník knižničné dokumenty z príručného fondu absenčne vypožičať.

Časť III
Výpožičný poriadok

Článok 1
Zásady požičiavania

 1. Knižnica sprístupňuje a požičiava zo svojho knižničného fondu knižničné dokumenty prednostne používateľom kategórie A. Používateľom kategórií B a C vtedy, ak to nie je na úkor vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov.
 2. Používateľ je oprávnený využívať knižnično-informačné služby knižnice len ak je jej riadne zaregistrovaným čitateľom.
 3. Používateľ je povinný vrátiť vypožičaný knižničný dokument v takom stave, v akom si ho prebral pri výpožičke. Používateľ do vypožičaných knižničných dokumentov nesmie robiť žiadne záznamy a nesmie knižničné dokumenty poškodzovať žiadnymi inými zásahmi. Pri výpožičke je povinný knižničný dokument prezrieť a zistené nedostatky ihneď ohlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky zistené nedostatky a je povinný uhradiť náklady na opravu alebo zakúpiť nový dokument. Ak knižnica požičiava poškodený knižničný dokument, urobí o tom záznam pri výpožičke.
 4. Používateľ nesmie vypožičaný knižničný dokument požičiavať ďalším osobám.

Článok 2
Výpožičné pravidlá

 1. Bez riadne uskutočnenej výpožičky školským knihovníkom nie je dovolené používateľovi žiadnej kategórie dokumenty požičiavať, z priestorov knižnice vynášať ani inak manipulovať s knižničným fondom.
 2. Požičiavanie niektorých knižničných dokumentov sa obmedzuje na prezenčné štúdium v priestoroch knižnice. Ide najmä o tieto dokumenty:
  1. noviny, periodiká,
  2. dokumenty na netradičných nosičoch informácií a špecifické typy knižničných dokumentov (CD, DVD, audiokazeta, videokazeta a pod.),
  3. jednoexemplárové dokumenty s vysokou informačnou hodnotou.
 3. Používateľ kategórií B a C môže mať súčasne absenčne vypožičané najviac 4 knižničné dokumenty na dobu 30 kalendárnych dní.
 4. Knižnica má právo v odôvodnených prípadoch stanoviť aj kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požadovať vrátenie knižničného dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty bez udania dôvodu. Možnosť výpožičky titulov povinnej literatúry je na obdobie dvoch týždňov a výpožičku nie je možné predĺžiť.
 5. Používateľ si môže požičať z každého titulu 1 exemplár.
 6. Ak je požadovaný knižničný dokument vypožičaný, môže si ho používateľ rezervovať.
 7. Rezervovaný knižničný dokument sa odkladá na 3 kalendárne dni.
 8. Ak nie je prekročená výpožičná lehota alebo limity predĺženia, používateľ môže požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty osobne, písomne, telefonicky alebo elektronicky.
 9. Každá výpožičná aktivita s knižnými a inými dokumentami je knižničným systémom potvrdená prostredníctvom e-mailu používateľa, ktorého sa týka.
 10. Žiaci, ktorí končia štúdium poskytované školou, a zamestnanci školy pri rozviazaní pracovného pomeru sú povinní vyrovnať si svoje záväzky voči knižnici.

Článok 3
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

 1. Používateľ je povinný vrátiť knižničný dokument v stanovenej výpožičnej lehote.
 2. Tri kalendárne dni pred ukončením výpožičnej lehoty je používateľovi knižničným systémom elektronicky zasielaná pripomienka. Po prekročení výpožičnej lehoty o 5 kalendárnych dní je používateľ upomínaný prvýkrát, po ďalších 5 kalendárnych dňoch je upomínaný druhýkrát. V prípade, že používateľ ani po druhej upomienke do 10 kalendárnych dní nevráti dokument, dostane riaditeľskú upomienku.
 3. Prvú a druhú upomienku zasiela knižnica používateľom elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške. Používateľom, ktorí e-mailovú adresu neuvedú, sú upomienky zasielané poštou a poštovné hradí používateľ. Riaditeľskú upomienku posiela knižnica poštou doporučene.
 4. Za nedodržanie výpožičnej lehoty je používateľ povinný uhradiť sankčný poplatok, ktorý mu knižnica stanoví v súlade s Cenníkom služieb a poplatkov.
 5. Po bezvýslednom upomínaní sa používateľovi pozastavuje poskytovanie všetkých knižnično-informačných služieb a vypožičaný dokument sa vymáha súdnou cestou.

Článok 4
Poškodenie, strata a náhrada vypožičaného knižničného dokumentu

 1. Používateľ je povinný okamžite oznámiť stratu alebo poškodenie požičaného knižničného dokumentu.
 2. O spôsobe náhrady škody rozhoduje knižnica na základe kritérií: odborná a finančná hodnota knižničného dokumentu, počet exemplárov, využívanie knižničného dokumentu,
 3. a to podľa nasledujúcich priorít:
  1. finančná náhrada,
  2. zaobstaranie toho istého diela rovnakého alebo novšieho vydania,
  3. zabezpečenie vyhotovenia viazanej fotokópie strateného dokumentu,
  4. zaobstaranie iného konkrétneho dokumentu.
 4. Používateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré knižnici vznikli v súvislosti so stratou knižničného dokumentu. Náhradu musí používateľ zabezpečiť v dohodnutej lehote.
 5. Pri určovaní finančnej náhrady knižnica vychádza nielen z pôvodnej ceny knižničného dokumentu, ale aj z hodnoty knižničného dokumentu v čase straty alebo poškodenia.

Časť IV
Záverečné ustanovenia

Článok 1
Účinnosť

 1. Výnimky z knižničného a výpožičného poriadku povoľuje riaditeľ školy alebo ním poverený školský knihovník.
 2. Zmeny údajov v knižničnom a výpožičnom poriadku sa vykonávajú jeho dodatkom.
 3. Tento knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.06.2014.

V Košiciach 25. mája 2014

Bc. Jana Šinaľová
pracovník knižnice

PaedDr. Anna Medvecká
riaditeľka školy

 

Príloha:

Cenník služieb a poplatkov

 

Používateľ kategórie A

Používateľ kategórie B

Používateľ kategórie C

Registračný poplatok

bezplatne

1 €/rok

2 €/rok

Rezervácia

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Prístup na internet

bezplatne

bezplatne

bezplatne

Poškodenie titulu, príp. čiarového kódu

 

1 €/ks

1 €/ks

Poplatky za omeškanie

 

0,10€/1 deň omeškania

elektronické zaslanie 1.a 2.upomienky

bezplatne

riaditeľská upomienka 3 €

0,10€/1 deň omeškania

elektronické zaslanie 1.a 2.upomienky bezplatne  

zaslanie 1.a 2. upomienky poštou 1 €

riaditeľská upomienka 3 €

Informátor GTA 2020/2021

InformatorLogo

jaslovensko banner

pv logo